Chefsrollen – Ny som chef

En chefsutbildning lär dig om chefsrollen

Chefsrollen utreds under en chefsutbildning
Utbildning viktigt för modern chef

Den som är ny som chef kan i början av sin karriär behöva lägga en del tid och energi på att hitta rätt och känna sig bekväm i chefsrollen. En utbildning innehåller alla de delar som du som ny i rollen behöver få kännedom om. Du lär dig bland annat att du nu är arbetsgivarrepresentant, men att du samtidigt ska representera dina medarbetare uppåt i organisationen. Hur ska du hantera rollen? Börja med att gå en chefsutbildning för ny chef. Då får du lära dig det mesta om vad chefsrollen innebär.

En utbildning i chefskap

En ledarskapsutbildning lär dig att du som chef ska representera verksamheten för dina medarbetare och kunna entusiasmera sitt team till att göra ett bra arbete. Sett utifrån kan detta tyckas enkelt. Men då den som är ny som chef befinner sig mitt i vardagens situationer är träning och eftertanke nödvändiga ingredienser för att hitta rätt. En bra träning får du under en utbildning i chefskap. Där kan du ta upp frågor som du kanske inte vågar ställa på hemmaplan. Du kan även bolla situationer du upplevt och som varit svåra att tackla.

Hitta balansen under en chefsutbildning

Balansen mellan att entusiasmera och styra är ofta komplicerad, men du får hjälp att hitta den under en chefsutbildning för nya chefer. Att chefsrollen innebär att inte alltid vara älskad är de flesta medvetna om, men ofta kan det ändå kännas ganska ensamt i chefsstolen. Under utbildningen lär du dig att som chef har man ansvaret, men också möjligheten, att se saker ur ett större perspektiv. Chefen har inblick i en större sfär än vad medarbetarna naturligt kan ha. Därför är det också möjligt för chefen att fatta beslut som omedelbart är tuffa, men som på sikt gynnar verksamheten. Utbildning och tron på de egna besluten är därför viktiga ingredienser för att stå stadigt i chefsrollen. Därtill är en god kommunikation med medarbetarna för att så tydligt som möjligt kunna presentera organisationens mål av stor vikt.

Öva upp färdigheten

På grund av att många upplever det här med att delegera som något svårt finns detta avsnitt med i en utbildning för chefer. Som chef är det viktigt att våga delegera. Ändå är det så svårt att göra ibland. En utbildningsledare går igenom detta med att överlåta ansvar på andra och du övar upp dina färdigheter i att delegera. Du inser snart att en del av delegeringen innebär att få människor att växa och att bereda sig själv tid och utrymme för att se och uppmärksamma sina medarbetare. Det innebär också att kunna lägga tid på uppföljning av det som blivit delegerat, så att man som chef alltid är uppdaterad och följer arbetets utveckling.

Lär dig hantera dina befogenheter

Under en chefsutbildning lär du dig att hantera dina befogenheter som chef. Att bli tilldelad större ansvar brukar av de flesta medarbetare uppfattas som enbart positivt. Det är dock viktigt att medarbetaren känner chefens stöd, och att han eller hon har tillräckliga befogenheter. Om befogenheterna inte motsvarar det ansvar som personen har kan detta leda till både stress och ointresse för uppgiften. Vidare är det viktigt att den som är chef vågar släppa kontrollen, och att behärska att lägga sitt fokus på uppföljning snarare än att detaljstyra sina medarbetare.

Så lyfter du styrkorna hos dina medarbetare

En av de viktigaste uppgifterna i chefsrollen är att kunna lyfta styrkorna hos sina medarbetare. Ibland kan du behöva input från en ledarskapsutbildning för att praktiskt kunna göra detta. Detta innebär både att tillsammans med medarbetaren identifiera vad medarbetaren gör bra, och också att matcha rätt medarbetare mot rätt uppgift eller ansvarsområde. Görs detta på ett klokt sätt får medarbetarna chans att växa, samtidigt som arbetsfördelningen blir optimal och resultatet förbättras.

Chefsutveckling genom ledarskapsutbildning

Den som är ny som chef gör klokt i att fundera över sin utveckling i chefsrollen. Detta kan ske genom att gå ledarskapsutbildning, diskutera med en mentor eller att skriva en ledarskapsdagbok över sina upplevelser och sin utveckling. Då man som chef ofta är ensam, kan det även vara klokt för nya chefer att finna andra i liknande position att möta och diskutera med. Kanske finns kollegor inom organisationen som befinner sig i liknande situation. Alternativt kan man söka sig till olika forum för nya chefer för att få stöd och inspiration.

Chefsrollen gås igenom under en utbildning

Chefsrollen får en ordentlig förklaring under en chefsutbildning för ny som chef. Under en sådan blir du inspirerad till att förändra och påverka din arbetsplats. Samtidigt får du verktyg för att kunna hantera att bli ifrågasatt och inte omtyckt som chef. Med kunskaper kan du övervinna ängslan över att vara alla i sin omgivning till lags och det sker en maktfördelning. Makten hamnar hos dig istället för hos dina medarbetare och respekten för dig som ledare blir större. Alla vill vi vara omtyckta, det är inget konstigt, men för chefsrollen kan detta aldrig hamna överst på prioritetslistan. Självklart finns där chefer som är omåttligt populära. Men de har med all säkerhet inte blivit det genom att denna har lagt sig platt och enbart svarat ja.

Förstå makten du har som chef

En workshop under en chefsutbildning för nya chefer tar upp det här makt. Chefsrollen innebär ansvar och ibland är detta ansvar tyngre i vissa situationer än i andra. Du som är ny som chef kommer så småningom att behöva fatta svåra och obehagliga beslut. Du måste lära dig att ta tag i tuffa samtal, sätta upp starka och tydliga mål som med tiden ska uppnås. Om du värjer dig och försöker undvika att bli impopulär som chef kan du lika gärna slå in din chefsmakt i ett paket och ge till dina medarbetare. Du som är ny som chef ligger särskilt i riskzonen till att göra detta då du ofta vill för mycket för snabbt.

Skaffa dig kunskap genomchefsutbildning

Vilken makt och vilka befogenheter du har som chef går vi igenom under en chefsutbildning. Om du som sitter på chefsrollen ska lyckas bedriva en verksamhet måste du ha det nödvändiga inflytande som är en grundförutsättning till att detta ska vara möjligt. Det skapas inte enbart ett manipulationsutrymme när du som chef trippar på tå kring dina medarbetare utan du förlorar även självrespekt. Ett misstag är också att som chef förvänta sig stående ovationer från din arbetsgrupp över det jobb du gör, det spelar ingen roll om du är tusen gånger så mer effektiv som den förra chefen. Du kan inte se de uteblivande applåderna som hotfullt och ett kvitto på att du inte gör en bra insats.

Lärdomar om känslor och rädslor

För att du som är ny som chef verkligen ska kliva in i chefsrollen krävs att du skapar en tydlig gräns för ditt privata Jag och ditt arbetsrelaterade Jag. Det kommer att göra det enklare för dig att fatta alla svåra beslut och hålla de tuffa samtalen du måste hålla. Inom chefsrollen måste du också lära känna dina egna känslor. Det inkluderar även dina rädslor och det du känner obehag inför. Om du lär dig att identifiera dessa vet du också hur du kan hantera dem när de dyker upp. Om du känner dig osäker så gå en ledarskapsutbildning och få viktiga lärdomar  om vilka dina rädslor är.

Utbildningsprogram ger framgång i chefsrollen

Om du ska ha möjlighet att kunna bli framgångsrik i chefsrollen måste du lära dig att vara ärlig, både mot dig själv och din omgivning. Starta upp din ledarkarriär med en ledarskapskurs för ny som chef, där du får ta del av ett utbildningsprogram som gör att du lär känna dig själv. Det kan låta simpelt men alltför många ryggar tillbaka inför att ge feedback och konstruktiv kritik. Ditt chefskap är helt och hållet beroende av att du hanterar detta. Det handlar om dina medarbetares utveckling, verksamhetens utveckling och din utveckling. Feedback och kritik kan vara känsligt för vissa människor så det är av största vikt att du vet hur du ska framföra detta på bästa sätt. Om det ändå gör dig impopulär hos vissa så är det upp till dem att hantera sina egna känslor.

Från en i gänget till chef – grunden i en chefsutbildning

I likhet med att ett föräldraskap inte bara kan agera kompis till barnen kan du i chefsrollen inte bara vara polare med dina medarbetare. Detta är nästintill steg ett under en chefsutbildning. Därför kan det kännas förvirrande när du är ny som chef och går från att ha varit en i gänget till att axla en ledarroll. Dina forna kollegor kommer att se på dig på ett annat sätt och inte längre dela med sig av allt som sägs i fikarummet. Detta är helt naturligt och inget som du ska ta personligt. Detta är bara chefsrollens lott om chefskapet ska fungera.

Bildning ger rätt ledarspår i chefsrollen

Att få skuldkänslor i chefsrollen för att du gör ditt jobb och utför dina tilldelade uppgifter är bara slöseri med energi som inte leder till något positivt. Om du går en ledarskapsutbildning sparar du mycket tid och möda, eftersom du där får lära dig denna grundläggande sanning. Du som är ny som chef måste inse att du härmed har ansvar och förväntningar som ser till verksamhetens bästa och inget annat. Verksamheten i sin tur levererar tack vare dina medarbetare så dessa två går naturligt hand i hand. Om du nu har arbetat i chefsrollen en längre tid och känner att du halkat in på fel ledarspår går det alltid att ta tag i problemet och göra ändringar. Huvudsaken är att du blir medveten om ditt beteende.

Lärdomar om coachning i chefsrollen

Coachning är ofta en del av en utbildning i chefskap. Chefsrollen har idag övergått mer och mer till att likna ett ledarskap. Och vilka termer används inte alltmer ofta när det pratas om chefer och chefskap om inte just ledare och ledarskap. Mycket av det som sägs påvisar hur du inte ska vara i chefsrollen. Du ska inte ge order eller peka med hela handen. Du ska istället coacha dina medarbetare genom att motivera dessa till att göra ett bra jobb. Det talas allt flitigare om mjuka värden och att leda utan att medarbetarna upplever att de blir ledda.

Förstå att chefsrollen är komplicerad

Att gå en utbildning hjälper dig att förstå komplexiteten i ett ledarskap. Vårt yrkesliv har kommit att bli vår livsstil. Vårt arbete berättar vilka vi är och fastställer vår identitet. Är det inte så? Kan det vara så att vår arbetsplats mer och mer blir vårt hem och våra kollegor och medarbetare vår familj? I så fall är det inte särskilt märkligt att vi vill vara omtyckta till varje pris. Att sitta på chefsrollen innebär att våga vara impopulär. Att våga leda och att våga ta beslut som inte passar alla. Är det enkelt? Nej, det är ingen lätt uppgift men det är exakt det som chefsrollen går ut på. Om du har det som krävs vet bara du.

Utbildning ger dig förtroende, respekt och ett gott chefskap

Chefsrollen är varierande och stimulerande. Genom chefsutbildning kan du ta en genväg mot ett starkt och respekterat ledarskap. Om du arbetar utefter dina principer och värderingar, är sann mot dig själv och andra samt vågar leda och lyssna på din magkänsla kommer du sakta men säkert jobba dig uppåt mot förtroende, respekt och ett gott chefskap. Chefsrollen måste få ta tid. Ingenting sker över en natt utan skapas under tiden genom passion och vilja. En vandring på tusen mil börjar med ett steg, detsamma gäller din väg mot ett framgångsrikt och hållbart chefs- och ledarskap. Med rätt utbildning, goda intentioner och ett ärligt sinne kommer du att bli belönad för det du investerar.