Chefsutbildningar för ny som chef

Chefsutbildningar för nya chefer

Chefsutbildningar för ny som chef
Du kan gå chefsutbildningar på många platser i Sverige

Chefsutbildningar är idag mer ”inne” än någonsin tidigare. När du är ny som chef kan du aldrig veta exakt vad som väntar dig. Därför är en utbildning för nya chefer så användbar. Hur du hanterar de krav, förväntningar och det ansvar som kommer att ställas på dig i rollen är avgörande för om detta är jobbet för dig eller inte. Chefsutbildning för ny chef är till för dig som är ny som chef och inte har den kunskapen och erfarenheten ännu om vad chefsrollen egentligen innebär. Då trycket har ökat markant på cheferna och deras betydelse inom organisationen de senaste åren är det upp till dig att vara förberedd och kunna förvalta det ansvar du tackat ja till. Ett smart sätt att förbereda sig på är att boka in sig på en utbildning. Det ger dig den grundkunskap i att vara chef som du behöver.

Chefsutbildningar lär dig framtidens ledarskap

Vi står inför en ny generation av chefer som kommer att ta över när den äldre generationen försvinner. Dessa ”nya” chefer och det chefskap de representerar är baserat på nya principer och moderna värderingar. Den auktoritära militärinspirerade chefen som ger order och styr med järnhand fungerar inte längre i den tid vi lever i. Det ökade tempot i samhället och den tekniska utvecklingen ger inte utrymme för det traditionella chefskapet. Chefsutbildningar idag bygger på ett modernt synsätt av chefsrollen. Innehållet i utbildningarna blickar mot en framtid där flexibilitet och anpassning är de starkaste ledorden.

Lär dig om chefskap, ledarskap och management

Det var i mitten av 1900-talet som forskare började skilja på begreppen chefskap, ledarskap och management. Abraham Zaleznik, psykoanalytiker, professor och lärare inom ledarskap, var bland de första som pekade ut skillnader mellan att vara chef och ledare. Han menade att de båda rollerna riktade sig mot olika personlighetstyper och hade olika funktioner inom sin profession. Zaleznik beskrev ledare som en roll som fokuserar målen, söker efter nya miljöer och har nära relationer till sina medarbetare. Chefer däremot menade han var mer intresserade av att uppnå målen och inte alls hade samma nära relation till sina medarbetare som en ledare. Under chefsutbildningar kan du jämföra synen på chefskapet förr och nu.

Lärdomar kring den nya synen på chefsrollen

Den nya synen på auktoriteter har förändrat chefsrollen de senaste åren. Nutidens medarbetare sväljer inte bara allt som chefen säger utan ifrågasätter och kräver svar. Om du är ny som chef måste du kunna motivera dina beslut och handlingar och ha en öppen dialog med din omgivning. Ledarskapsutbildning ger dig kunskap om hur chefskapet förändrats genom åren för att öka förståelsen inför vad som fungerar idag och vad som inte gör det. Kjell Svensson, före detta personalchef på AB Volvo, har mer än 35 års erfarenhet av att vara chef och kan se förändringen som skett från och med hans karriärs början på 70-talet fram tills idag. Han menar att denna förändring gynnar både anställda och företag.

Ledarskapsutbildning om chefsrollen

Under en ledarskapsutbildning får du kännedom skillnader mellan äldre och ny chefsroll. Den gamla chefsrollen förväntades vara experten. Likt en superhjälte skulle chefen ha svar på allt och omgivningen litade blint på dennes ord. Rollen har idag fått en mer rättvis och sanningsenlig betydelse där medarbetarna förstår att chefen inte kan allt. När du är ny som chef vinner du förtroende genom att vara ärlig och öppen om din kunskap och kompetens och säga att du inte kan eller att du tänkt fel om så skulle vara fallet. Den nya generationen förväntar sig inte perfektion från dig i din roll som chef så sätt inte heller den pressen på dig själv. Chefsutbildningar lär dig mer om vilket förhållningssätt du bör ha som chef för att inte slita ut dig.

Ny som chef utvecklas i chefsrollen

Hierarkin i företag börjar i allt större skala att slätas ut och gapet mellan att vara medarbetare och chef är idag inte lika långt som för bara några år sedan. I och med att fler chefsutbildningar visar vägen för dig som är ny som chef och ger dig värdefull kunskap, allt för att underlätta och göra ditt arbete roligare, har du idag stor chans till att nå framgång i rollen. Under en utbildning för chefer får du verktygslådan med alla de hjälpmedel som gör ditt jobb så mycket enklare och roligare. Teknikens utveckling kan vara en stor utmaning för många, speciellt för den äldre generationen, men med grundläggande kunskap kan den göra din vardag så mycket mer effektiv.

Ledarskapsutbildning ger dig verktygslådan

Som chef behöver du en stor uppsättning verktyg och en hel del av dem får du tillgång till under en ledarskapsutbildning. Det finns alltid de som tycker att saker var bättre förr, ibland kanske så är fallet men andra gånger inte. Det råder olika meningar om nutidens chefskap och om den moderna chefens arbetssätt är så mycket mer framgångsrikt än den gängse traditionella. Vilken åsikt du nu än må ha har du som är ny som chef insett skillnaderna mellan dåtidens utmaningar jämfört med vad vi står inför idag om du gått chefsutbildningar.

Få kunskaper om hur du planerar din tid som chef

Idag har det blivit möjligt att göra karriär utan att för den skull välja bort familj och vänner. Alltfler vill ha balans i livet och även möjligheten till att kunna skaffa familj och vara förälder vid sidan av ett chefskap. I och med nutidens chefsutbildningar är detta något som går att genomföra utan att bränna ut sig eller nödvändigtvis gå in i väggen. Chefsutbildningar hjälper dig att kunna hjälpa dig själv när det kommer till att få ihop livspusslets alla olika delar.

Lär dig skillnaden mellan chefskap och ledarskap

Som tidigare nämnt finns det många som har försökt sig på att definiera skillnaderna mellan ett chefskap och ett ledarskap. Förutom Abraham Zaleznik skrev Warren Bennis två böcker, ”The Leaning Ivory Tower” 1973 och ”The Unconscious Conspiracy: Why Leaders Can´t Lead” 1976, vilka båda handlar om just ledarskap och jämförelsen mellan chef och ledare. Under slutet av 1900-talet började dock de tidigare markanta skillnaderna mellan dessa begrepp att luckras upp i Sverige och ledare blev en allt vanligare benämning på den mer formella chefspositionen. När även chefsutbildningar blev alltmer aktuella blev också sambanden mellan dessa roller tydligare och mer uppenbara.

Lärdomar för chefen av idag

Att gå en chefsutbildning ny som chef idag är väldigt annorlunda jämför med hur det var för 100 år sedan, det vet vi nu. Kraven, ansvaret och förväntningarna som tillkommer med rollen har inte försvunnit men de har ändrats. Med en ledarskapsutbildning blir du som är ny som chef rustad inför de främmande situationer och utmaningar som du kommer att möta i ditt chefskap. Du får lärdomar som är nödvändiga för att kunna leda andra. Att vara chef är ingen lek men det är heller inte en fråga om liv och död. Du har ett ansvar gentemot dig själv att försöka hitta en balans mellan dessa ytterligheter och chefsutbildningar är en bra början till detta.

Självinsikt på utbildningsprogrammet

Den nya generationens alla frågor och dess krav på dagens chef har gjort chefskapet svårare till viss del. Om du är ny som chef måste du kunna lyssna på dina medarbetares åsikter och förslag men också kunna sätta stopp och ta ett enväldigt beslut. Om du som ny som chef gått chefsutbildningar vet du vikten av att vara lyhörd som chef men också att våga ta sitt ansvar och fatta tuffa beslut även om alla i din omgivning inte tycker som du. Genom en utbildning lär du dig mycket om självinsikt och vikten av att förstå både sig själv och andra människor.

Lär dig om arbetsrätten

Medbestämmandelagen, som du lär dig om under en ledarskapsutbildning, kan vara en stor bidragande faktor till den förändrade synen på chefskapet. Medbestämmandelagen, MBL, är en lag om medbestämmande i arbetslivet och reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Denna lag har lett till en mer demokratisk företagskultur vilket har gynnat alla parter, både de anställda och företagen. Medarbetare har fått större inflytande och tar ett större ansvar för hela företagets framgång och resultat viket också gör att verksamheten går bättre. Denna moderna företagskultur har gjort det både roligare och mer utvecklande att vara chef. Med chefsutbildningar kan du lära dig mer som ny som chef om arbetsrätt och viktiga lagar och som du som är ny som chef bör ha koll på.

Chefsutbildningar som ger konkret kunskap

Genom chefsutbildningar stöter du på en hel uppsjö av ledarskapslitteratur inom områdena chef- och ledarskap. Mängder av professorer, forskare, lärare och andra med expertis inom området har gett ut böcker som berör ämnet ur olika synvinklar och med olika teorier. Det är ett diskussionsämne som är oändligt just för att det är beroende av omvärlden och dess utveckling. Percy Barnevik är en svensk företagsledare och författare till boken ”Ledarskap – 200 råd”, utgiven år 2013, som ger praktiska tips angående företagande, ledarskap, effektivitet, affärer, organisation och ägande. Dagens ledarskapsutbildning ger även de konkret kunskap som fungerar i praktiken och som verkligen gör skillnaden mellan framgång och en eventuell avsaknad av denna.

Utbildning i chefskap handlar om mod

Som ny som chef kommer du att stöta på många olika prövningar som kan ställa ditt chefskap på sin spets. I dessa lägen är det de chefsutbildningar du har i ryggen som kommer att hjälpa dig kunna hantera dessa situationer vilka kan komma att bestämma din fortsatta karriärs öde. Att vara chef, även när du är ny som chef, måste du ha ett enormt självförtroende. Med detta inte sagt att du ska vara dryg och självgod utan att du ska våga ta tag i din roll som chef och faktiskt göra det du förväntas göra, ta beslut och leda. Mycket av ett ledarskap och chefskap handlar om mod.

Kunskap inger förtroende

Som ny som chef är det avgörande om du har dina medarbetares förtroende eller inte. Om du skaffar dig kunskap genom en ledarskapsutbildning har du kommit en bra bit på väg. De måste kunna lita på att du har kontroll och kan ta täten när kriser hotar eller när situationen kräver det. Du spelar en central roll inom organisationen men också i dina medarbetares liv. Under chefsutbildningar kommer du förstå att dina medarbetares välmående är en del av ditt ansvar och att du som är ny som chef måste inse att allt du gör och vad du säger påverkar din omgivning mer än vad du kanske tror. I de flesta fall är chefen orsaken till varför en medarbetare inte trivs på sin arbetsplats.

Få nya forskningsrön inom området chef- och ledarskap

Det dyker hela tiden upp nya forskningsrön inom området chef- och ledarskap. Genom olika chefsutbildningar byts gamla teorier och metoder ut mot moderna syn-och förhållningssätt som garanterar mer framgång och positiva effekter. Den gamla myten om ”moroten och piskan”, som sedan länge varit ett allmänt känt talesätt för olika slags drivkrafter i all mänsklig verksamhet, är en av dessa förlegade teorier som bland annat författaren Daniel Pink vill slå hål på. Pink är utbildad jurist, journalist och författare och släppte år 2010 boken ”Drivkraft” där han försöker sig på just detta.

Föreläsning om vad som motiverar medarbetare

Se till att din ledarskapsutbildning innehåller en föreläsning om vad som skapar motivation hos en medarbetare. Som många andra trodde författaren Daniel Pink att belöningssystem var rätt väg att gå. För att motivera till innovation skulle han därför ge medarbetarna innovationsbonus. Det han dock insåg väldigt snart var att detta hade en helt motsatt effekt. Detta lockande med ”om-så-belöningar” visade sig leda till sämre prestationer än tidigare. Under chefsutbildningar kan du diskutera med andra deltagare kring detta scenario och vad anledningen kan vara till detta. En stor förklaring kan vara att människor idag vill vara en del av ett större sammanhang. Du som är ny som chef bör alltså tänka på att motivera dina medarbetares inre drivkraft. Då blir det de gör meningsfullt.

Chefsutbildningar ger kunskap om chefskapet

Chefsutbildningar syftar inte endast till att ge dig som är ny som chef nödvändig kompetens inför din roll. En utbildning syftar även till att du som chef ska kunna hantera utmaningen det innebär att möta olika generationer. Du lär dig också att få dessa att arbeta tillsammans. I och med det enorma generationsskifte vi står inför behöver dagens chefer och ledare bli bättre på att hantera och förstå 80-talisterna med deras nya attityder och samhällskulturer. Många chefer upplever idag att arbetsplatsen delas in i generationsläger.

Utbildning för ledare lär om personligheter

Frågan om chefskapet påverkas av individernas personligheter och dess egenskaper är ständigt aktuell och har länge varit ett hett forskningsämne. Många chefer beskriver själva hur lätt det är att falla tillbaka i vana beteendemönster i kniviga situationer. Detta gäller även fast de gått chefsutbildningar. Chefsutbildningar kan ge dig som är ny som chef verktyg som kan ändra gamla vanor. Men det är sedan upp till dig att praktiskt träna på detta i din vardag. Verktygen är till för att användas och förändringen de kan främja kommer inte av sig självt. Du måste alltså aktivt jobba med dessa för att hitta ditt egna sätt att hela tiden sträva mot utveckling.

Ledarskapsutbildning tar upp prioritering och delegering

Det är lätt att fastna i vardagslunken där vardagliga sysslor blir det enda vi hinner med. Som chef är det därför enormt viktigt att skapa en struktur byggd på prioritering och delegering. Med en ledarskapsutbildning kan du ställa in dig på detta förhållningssätt redan innan din första dag som ny som chef. Därför får du en bra start när du väl sedan kickar igång. Mycket inom chefskapet handlar om förberedelse. Du kan omöjligt vara förberedd på allt som händer. Ju mer du strävar efter att vara det desto lättare kommer du att kunna lösa de främmande situationer du ställs inför. Tacka inte därför nej till om arbetsgivaren erbjuder dig några chefsutbildningar.