Arbetsdomstolen ingår i området arbetsrätt för chefer

Arbetsdomstolen ingår i området arbetsrätt för chefer

Arbetsdomstolen nuVid eventuella tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare kan dessa prövas i den så kallade Arbetsdomstolen vilken är en specialdomstol som är till just för att försöka lösa arbetsrättsliga tvister mellan dessa parter. En arbetstvist är varje tvist som rör förhållandet mellan anställd och arbetsgivare. I vissa fall kan en tvist tas upp direkt i Arbetsdomstolen men då måste talan väckas av en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller en arbetsgivare som själva har slutit ett kollektivavtal. Den aktuella tvisten måste också handla om kollektivavtal eller något som avses i Medbestämmandelagen, i annat fall kan arbetstvister väckas vid tingsrätt. Arbetsdomstolen ingår i området arbetsrätt för chefer.

Om en arbetstvist dras direkt inför Arbetsdomstolen är denna enda och första domstol vilket innebär att domen inte kan överklagas, tingsrättens dom däremot kan överklagas till Arbetsdomstolen där den definitiva domen fastslås. Om du som chef inte känner dig tillräckligt insatt i ämnet kan det vara en god idé att gå en utbildning inom arbetsrätt för chefer där detta område tas upp med flera. Ju mer kunskap du har som ledare desto tydligare kan du driva din arbetsplats och skapa den arbetsmiljö du eftersträvar.

Arbetsdomstolen är en verksamhet vilken bekostas av statsmedel och är därför i den meningen en ”vanlig” domstol. Regeringen utser de ledarmöten som verkar i domstolen så i en aktuell tvist har de båda parterna inget som helst inflytande över dennes sammansättning. Det är rättegångsbalken som gäller inom Arbetsdomstolen och den tillämpar även till största delen samma rättegångsförfaranden som en allmän domstol. Arbetsdomstolen ska bestå av högst fyra ordförande, högst fyra vice ordförande och de sjutton andra ledamöterna vilka utses av regeringen. Ordförande och vice ordförande måste vara lagkunniga och ha domarerfarenhet sedan tidigare samt tre av ledamöterna måste vara särskilt insatta inom förhållanden på arbetsmarknaden. Allt detta och mer ingår inom området arbetsrätt för chefer.