Ledarstil – Ny som chef

Att välja rätt ledarstil i chefsrollen

Ledarstil för bra motivationLedarstil och alla är vi våra egna ledare. Du är ledaren över ditt liv där du behöver styra och navigera dig igenom olika situationer och ständigt välja vilken riktning du ska gå. Detsamma gäller för dig som har ditt ledarskap som profession. Att vara ledare innebär att påverka sin omgivning och hantera vardagliga omständigheter på ett genomtänkt och förebyggande sätt.

Som ledare måste du ha en initiativrik ådra som kan stötta dig genom överraskande situationer och problem som kan uppstå. Att som ledare ha en flexibel ledarstil är en stor fördel då rollen numera kräver en förmåga att kunna anpassa sitt arbetssätt efter omgivningen och inte vice versa.

Ny som chef väljer ledarstil

Ledarstil och när du är ny som chef är det viktigt att du tar dig tiden till att reflektera över ditt chefskap och hur du vill forma detta. Om du väljer att ta din roll som chef ett steg längre och även utveckla ett ledarskap har du flera valmöjligheter att göra detta på. Oftast när vi pratar ledarstil och typer av ledarskap utgår våra tankar från redan kartlagda sådana som vi är bekanta med genom litteratur eller andra informationskällor. I verkligheten är det sällan så att en chef är bunden till en specifik ledarstil utan skapar en egen utifrån de personliga egenskaper denna har.

Ledarstil skall matcha personligheten

En chef använder ofta en ledarstil som matchar dennes personlighet. Det är naturligt att vi väljer det som är bekant för oss av den enkla anledningen att vi känner oss mer bekväma, detsamma gäller vårt ledarskap. Det är viktigt att du som ledare känner ditt ledarskap väl och vet vilken ledarstil du använder. När du är medveten om ditt sätt kan du också anpassa detta efter situationer som kräver en mer varierad taktik. Du kommer att bli mer effektiv i din roll som ledare om du vet när din ledarstil passar bra och när den passar mindre bra.

Ny som chef tacklar sitt chefskap

Det finns olika sätt du som är ny som chef kan tackla ditt chefskap på. Om du är oerfaren i rollen kan du behöva lite hjälp på traven innan du hittat och utvecklat en egen arbetsstruktur som till slut kommer att gå per automatik. Du har flertalet metoder och modeller du kan utgå ifrån till en början vilket inte är en dum idé att göra. Ta reda på så mycket om dessa som du kan och välj ut ett par som du tycker går hand i hand med din person och dina värderingar. Ingenting säger att du måste hålla dig till en och samma ledarstil under hela din karriär.

Värderingar är grunden i ditt ledarskap

Du som ledare över ditt eget liv och du som ledare inom en verksamhet har vissa personliga principer och värderingar som du grundar ditt ledarskap på. Dessa principer och värderingar sitter i vår benmärg sedan uppväxten och är tankar och åsikter våra föräldrar överfört till oss. De är inom oss naturligt och är ingenting som vi oftast reflekterar över mer ingående. I och med att vi blir äldre och mer erfarna kan vi börja skapa egna principer och värderingar som matchar vår individualitet. Vi kan även välja om vi vill skapa goda vanor som kan öka vår livskvalitet och främja våra privat- och yrkesliv.

Ledarskap är mönster med positiva vanor

Alla vill vi uppnå en känsla av välbefinnande och en inre lycka där vi känner att vi är tillfreds med vår existens. Detta är något som betyder olika saker för olika individer och hur vi väljer att gå tillväga för att försöka uppnå detta varierar. Det finns mängder av böcker och människor som påstår sig ha svaret till hur vi kan bli lyckliga och välbalanserade och visst finns där sätt. Vår inställning och attityd mot saker omkring oss påverkar vårt humör, vår balans och slutligen hela vårt välbefinnande. När det kommer till ledarskap kan du skapa dig ett mönster med positiva vanor som leder till storhet.

Låt dig styras av din inre motivation

Att som ny som chef ha en proaktiv attityd innebär att tänka ett steg längre. Att göra konsekvens-analys innan handling och att ta ansvar för sina beslut är en princip som en stark ledare arbetar efter. Du som ledare kan skapa kontroll genom att göra aktiva och medvetna val. Ta initiativ och lägg inte onödig energi på sådant du inte kan påverka. Ta reda på vad som driver dig i ditt arbete och låt dig styras av din inre motivation.

Tänk i förväg vad du vill uppnå

Vi är alla på något vis bekanta med uttryck som mål och vision. Dessa nyckelord kan åberopas i alla sammanhang och är något av ett mantra som vi matas med både privat och på jobbet. Våra mål och visioner ger oss en riktning för åt vilket håll vi ska rikta vår energi och vad belöningen blir när vi når den önskade destinationen. Börja redan när du är ny som chef och tänk i förväg vad du vill uppnå och agera utefter detta. Att ställa sig frågor angående vilket resultat du vill nå och hur ett optimalt scenario ser ut ger stor utdelning både vad gäller mindre problem i vardagen men även större utmaningar.

Ledarroll för ny som chef

Du är ny som chef och du har redan en full inkorg med mejl angående uppgifter som ska göras och problem som ska lösas. Detta kan kännas övermäktigt men lösningen är inte alltför komplicerad. Att prioritera är ett måste, speciellt för en ledarroll. Det handlar helt enkelt om att sortera bland uppdragen och ta tag i det som är viktigast och mest aktuellt först. Här får du som chef låta dina mål styra mot vilka uppgifter som på bästa sätt gynnar dessa och därav vilka som du bör prioritera högst.

Ledarskap bygger på gemensamma insatser

Att vara ny som chef och ha siktet inställt på att utnyttja relationer och system genom att ta utan att ge kommer inte att göra dig långvarig i rollen. Ett ledarskap måste byggas på inställningen att alla ska vinna då de allra flesta prestationer är baserade på gemensamma insatser och ingen enmansshow. En ledarstil där den som ger också får är både mer hållbar i längden och når även mest framgång. När du är ny som chef bör därför ditt syfte vara att hitta goda lösningar för alla iblandade parter så att alla känner sig som vinnare.

Framgångsrik ledarstil för ny som chef

När du är ny som chef är det lätt att bli ivrig och lite hög av tanken på allt man kanske vill förändra och vara med att påverka. Ett misstag många göra i detta läge är att, medvetet eller omedvetet, köra över andra i sin omgivning genom att inte riktigt lyssna på deras åsikter och ståndpunkter. En framgångsrik ledarstil är alltid att söka efter förståelse först för att sedan formulera vad du vill ha sagt och försöka bli förstådd. Detta ska inte ske i omvänd ordning. Om du som är ny som chef arbetar utefter detta sätt kommer så mycket annat att falla på plats helt naturligt.

En ärlig och öppen ledarstil

Allt ledarskap handlar om samarbete. Att ett lyckat ledarskap inte grundar sig på tvång eller hot vet förhoppningsvis de flesta av oss. Det betyder alltså att en ledare måste få med sig sin omgivning genom att skapa förtroende. Det finns inga genvägar eller snabbfix till detta, det kräver tid och handlingar som påvisar att du som ledare och individ har goda intentioner. En ärlig och öppen ledarstil kommer att ge dig dina medarbetares tillgivenhet och respekt. En ledarstil med principen att samarbete åstadkommer mer än en enskild individ kommer också att ge många positiva biverkningar.

Förbättra din ledarstil

Du kan som ledare välja en ledarstil från början som du sedan längre fram inser inte är optimal för dig eller din verksamhet. Detta är inget konstigt scenario. Du bör hela tiden arbeta för utveckling och efter att förfina och förbättra din ledarstil utefter dina medarbetares och verksamhetens skiftande behov. Det är ett levande och ständigt pågående arbete att utvecklas som individ. I och med varje ny erfarenhet vi införskaffar kan vi ändra vårt tankesätt och inse nya saker om både oss själva och vår omgivning. Det kan vara svårt att se varje ”misslyckande” som en lärdom men det är exakt vad det är.

Skapa din ledarstil

Som människa har du två grundläggande relationer, relationen till dig själv och relationen till andra människor. För att på ett positivt sätt kunna interagera med andra och utvecklas i relationer med sin omgivning är en grundförutsättning att du uppnått en viss individuell mognad och säkerhet i dig själv. Relationen till dig själv är det som kommer att skapa din ledarstil och avgöra om din omgivning är villig att följa dig eller inte. Självmedvetenhet och självkännedom är båda två grundpelare som din ledarstil vilar på och är faktorer som du måste lägga ner tid på att vårda och utveckla.

Allt börjar hos dig

Att skapa goda vanor i ditt liv kan hjälpa dig på vägen mot framgång, lycka och välmående samt ökad livskvalité. Men det gäller att du är villig att göra jobbet. Det är inte mycket som kommer gratis utan en insats från din sida. Allt är beroende på hur högt du är beredd att klättra och ta din individ, din ledarstil, dina relationer och ditt liv mot nya höjder. En vandring på tusen mil börjar med ett steg och detsamma gäller allt vi tar oss an. Det kräver en handling från vår sida, att vi påbörjar eller förändrar något i vårt beteende. Allt börjar hos Dig.