Chefsrollen – Ny som chef

Chefsrollen förklaras under en ledarskapsutbildning

Chefsrollen ny som chefDen som är ny som chef kan i början av sin karriär behöva lägga en del tid och energi på att hitta rätt och känna sig bekväm i chefsrollen. En ledarskapsutbildning innehåller alla de delar som du som ny i rollen behöver få kännedom om. Du lär dig bland annat att du nu är arbetsgivarrepresentant, men att du samtidigt ska representera dina medarbetare uppåt i organisationen. Hur ska du hantera rollen?

En utbildning lär dig att du som chef ska representera verksamheten för dina medarbetare och kunna entusiasmera sitt team till att göra ett bra arbete. Sett utifrån kan detta tyckas enkelt, men då den som är ny som chef befinner sig mitt i vardagens situationer krävs det träning och eftertanke för att hitta rätt. En bra träning får du under en ledarskapsutbildning. Där kan du ta upp frågor som du kanske inte vågar ställa på hemmaplan och du kan bolla situationer du ställts inför som kan vara svåra att tackla.

Chefsrollen kan kännas ensam

Balansen mellan att entusiasmera och styra är ofta komplicerad för den som är ny som chef. Att chefsrollen innebär att inte alltid vara älskad är de flesta medvetna om, men ofta kan det ändå kännas ganska ensamt i chefsstolen. Som chef har man ansvaret, men också möjligheten, att se saker ur ett större perspektiv. Chefen har inblick i en större sfär än vad medarbetarna naturligt kan ha. Därför är det också möjligt för chefen att fatta beslut som omedelbart är tuffa, men som på sikt gynnar verksamheten. Uthållighet och tron på de egna besluten är därför viktiga ingredienser för att stå stadigt i chefsrollen. Därtill är en god kommunikation med medarbetarna för att så tydligt som möjligt kunna presentera organisationens mål av stor vikt.

Öva upp färdigheten att våga delegera

Som chef är det viktigt att våga delegera. Ändå är det så svårt att göra ibland. På grund av att många upplever det här med att delegera som något svårt finns detta avsnitt med i en ledarskapsutbildning. En utbildningsledare går igenom detta med att överlåta ansvar på andra så att du förstår varför det är viktigt.

Att delegera innebär att få människor att växa och att bereda sig själv tid och utrymme för att se och uppmärksamma sina medarbetare. Det innebär också att kunna lägga tid på uppföljning av det som delegerats, så att man som chef alltid är uppdaterad och följer arbetets utveckling. Att bli tilldelad större ansvar brukar av de flesta medarbetare uppfattas som enbart positivt. Det är dock viktigt att medarbetaren känner chefens stöd, och att han eller hon har tillräckliga befogenheter. Om befogenheterna inte motsvarar det ansvar som personen har kan detta leda till både stress och ointresse för uppgiften. Vidare är det viktigt att den som är chef vågar släppa kontrollen, och att behärska att lägga sitt fokus på uppföljning snarare än att detaljstyra sina medarbetare.

Så lyfter du styrkorna hos dina medarbetare

En av de viktigaste uppgifterna i chefsrollen är att kunna lyfta styrkorna hos sina medarbetare. Ibland kan du behöva input från en ledarskapsutbildning för att praktiskt kunna göra detta. Detta innebär både att tillsammans med medarbetaren identifiera vad medarbetaren gör bra, och också att matcha rätt medarbetare mot rätt uppgift eller ansvarsområde. Görs detta på ett klokt sätt får medarbetarna chans att växa, samtidigt som arbetsfördelningen blir optimal och resultatet förbättras.

Chefsutveckling genom ledarskapsutbildning

Den som är ny som chef gör klokt i att fundera över sin utveckling i chefsrollen. Detta kan ske genom att gå ledarskapsutbildning, diskutera med en mentor eller att skriva en ledarskapsdagbok över sina upplevelser och sin utveckling. Då man som chef ofta är ensam, kan det även vara klokt för nya chefer att finna andra i liknande position att möta och diskutera med. Kanske finns kollegor inom organisationen som befinner sig i liknande situation. Alternativt kan man söka sig till olika forum för nya chefer för att få stöd och inspiration.

Chefsrollen gås igenom under en utbildning

Du är ny som chef. Du känner iver över att förändra och påverka din arbetsplats men samtidigt ängslan över att kanske bli ifrågasatt och inte omtyckt som chef. Vad gör du? I många fall vinner denna ängslan över att vara alla i sin omgivning till lags och det sker en maktfördelning. Makten hamnar hos dina medarbetare och respekten för dig som ledare försvagas. Alla vill vi vara omtyckta, det är inget konstigt, men för chefsrollen kan detta aldrig hamna överst på prioritetslistan. Självklart finns där chefer som är omåttligt populära men detta har med all säkerhet inte uppnåtts genom att denna har lagt sig platt och enbart svarat ja.

Förstå makten du har som chef

Chefsrollen innebär ansvar och ibland är detta ansvar tyngre i vissa situationer än i andra. Du som är ny som chef kommer så småningom att behöva fatta svåra och obehagliga beslut, ta tag i tuffa samtal, sätta upp starka och tydliga mål som med tiden ska uppnås. Om du värjer dig och försöker undvika att bli impopulär som chef kan du lika gärna slå in din chefsmakt i ett paket och ge till dina medarbetare. Du som är ny som chef ligger särskilt i riskzonen till att göra detta då du ofta vill för mycket för snabbt.

Skaffa dig kunskap genom ledarskapsutbildning

Om du som sitter på chefsrollen ska lyckas bedriva en verksamhet måste du ha det nödvändiga inflytande som är en grundförutsättning till att detta ska vara möjligt. Vilken makt och vilka befogenheter du har som chef går vi igenom under en ledarskapsutbildning. Det skapas inte enbart ett manipulationsutrymme när du som chef trippar på tå kring dina medarbetare utan du förlorar även självrespekt. Ett misstag är också att som chef förvänta sig stående ovationer från din arbetsgrupp över det jobb du gör, det spelar ingen roll om du är tusen gånger så mer effektiv som den förra chefen. Du kan inte se de uteblivande applåderna som hotfullt och ett kvitto på att du inte gör en bra insats.

Lärdomar om känslor och rädslor

För att du som är ny som chef verkligen ska kliva in i chefsrollen krävs att du skapar en tydlig gräns för ditt privata Jag och ditt arbetsrelaterade Jag. Det kommer att göra det enklare för dig att fatta alla svåra beslut och hålla de tuffa samtalen du måste hålla. Inom chefsrollen måste du också lära känna dina egna känslor. Det inkluderar även dina rädslor och det du känner obehag inför. Om du lär dig att identifiera dessa vet du också hur du kan hantera dem när de dyker upp. Om du känner dig osäker så gå en ledarskapsutbildning och red ut vilka dina rädslor är.

Utbildningsprogram ger framgång i chefsrollen

Om du ska ha möjlighet att kunna bli framgångsrik i chefsrollen måste du lära dig att vara ärlig, både mot dig själv och din omgivning. Starta upp din ledarkarriär med en utbildning för ledare, där du får ta del av ett utbildningsprogram som gör att du lär känna dig själv. Det kan låta simpelt men alltför många ryggar tillbaka inför att ge feedback och konstruktiv kritik. Ditt chefskap är helt och hållet beroende av att du hanterar detta. Det handlar om dina medarbetares utveckling, verksamhetens utveckling och din utveckling. Feedback och kritik kan vara känsligt för vissa människor så det är av största vikt att du vet hur du ska framföra detta på bästa sätt. Om det ändå gör dig impopulär hos vissa så är det upp till dem att hantera sina egna känslor.

Från en i gänget till chef – grunden i en ledarskapsutbildning

I likhet med att ett föräldraskap inte bara kan agera kompis till barnen kan du i chefsrollen inte bara vara polare med dina medarbetare. Detta är nästintill steg 1 under en ledarskapsutbildning. Därför kan det kännas förvirrande när du är ny som chef och går från att ha varit en i gänget till att axla en ledarroll. Dina forna kollegor kommer att se på dig på ett annat sätt och inte längre dela med sig av allt som sägs i fikarummet. Detta är helt naturligt och inget som du ska ta personligt. Detta är bara chefsrollens lott om chefskapet ska fungera.

Bildning ger rätt ledarspår i chefsrollen

Att få skuldkänslor i chefsrollen för att du gör ditt jobb och utför dina tilldelade uppgifter är bara slöseri med energi som inte leder till något positivt. Om du går en ledarskapsutbildning sparar du mycket tid och möda, eftersom du där får lära dig denna grundläggande sanning. Du som är ny som chef måste inse att du härmed har ansvar och förväntningar som ser till verksamhetens bästa och inget annat. Verksamheten i sin tur levererar tack vare dina medarbetare så dessa två går naturligt hand i hand. Om du nu har arbetat i chefsrollen en längre tid och känner att du halkat in på fel ledarspår går det alltid att ta tag i problemet och göra ändringar. Huvudsaken är att du blir medveten om ditt beteende.

Lärdomar om ledarskap i chefsrollen

Chefsrollen har idag övergått mer och mer till att likna ett ledarskap. Och vilka termer används inte alltmer ofta när det pratas om chefer och chefskap om inte just ledare och ledarskap. Mycket av det som sägs påvisar hur du inte ska vara i chefsrollen. Du ska inte ge order eller peka med hela handen. Du ska istället coacha dina medarbetare genom att motivera dessa till att göra ett bra jobb. Det talas allt flitigare om mjuka värden och att leda utan att medarbetarna upplever att de blir ledda. Coachning är ofta en del av en ledarskapsutbildning.

Förstå att chefsrollen är komplicerad

Vårt yrkesliv har kommit att bli vår livsstil. Vårt arbete berättar vilka vi är och fastställer vår identitet. Är det inte så? Kan det vara så att vår arbetsplats mer och mer blir vårt hem och våra kollegor och medarbetare vår familj? I så fall är det inte särskilt märkligt att vi vill vara omtyckta till varje pris. Att sitta på chefsrollen innebär att våga vara impopulär. Att våga leda och att våga ta beslut som inte passar alla. Är det enkelt? Nej, det är ingen lätt uppgift men det är exakt det som chefsrollen går ut på. Om du har det som krävs vet bara du.

Utbildning ger dig förtroende, respekt och ett gott chefskap

Chefsrollen är varierande och stimulerande. Genom ledarskapsutbildning kan du ta en genväg mot ett starkt och respekterat ledarskap. Om du arbetar utefter dina principer och värderingar, är sann mot dig själv och andra samt vågar leda och lyssna på din magkänsla kommer du sakta men säkert jobba dig uppåt mot förtroende, respekt och ett gott chefskap. Chefsrollen måste få ta tid. Ingenting sker över en natt utan skapas under tiden genom passion och vilja. En vandring på tusen mil börjar med ett steg, detsamma gäller din väg mot ett framgångsrikt och hållbart chefs- och ledarskap. Med rätt utbildning, goda intentioner och ett ärligt sinne kommer du att belönas för det du investerar.